دات نت نیوک
X

تغییر یا الحاق موضوع فعالیت

در خصوص شرکتها و موسسات و در زمان ثبت شرکت یک رکن اساسی وجود دارد، که آن موضوع فعالیت شرکت است...